story

Sürdürülebilirlik Politikamız

Pacco Otel olarak sürdürülebilir yönetim sistemi politikamız tüm faaliyetlerinde misafirler, personeller ve üçüncü taraflar ile ilgili konularda din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel tercih, fiziksel yetkinlikler konularında ayrım yapmadan kişilerin sosyal, kültürel, temel hak ve özgürlüklerini, sağlık ve güvenlik haklarını ön planda tutarak ve bunlar için gerekli önlemleri alarak çalışmalarda bulunmak, tesis içinde ve dışındaki tüm faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmek ve buna bağlı olarak tesisin ve personellerin kalite ve ekonomik çıkarlarını göz önünde tutarak iyileştirmelerde bulunmaktır.

Bu kapsamda öncelikli sorumluluklarımız;


Çalışan Hakları

 • Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek
 • Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak
 • Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek

ÇEVRESEL

 • Doğal kaynakların etkili kullanımı ve daha az atık,
 • Su kullanımını azaltmak,
 • Atıkların kaynağında azaltımı ilkesine uygun çalışmalar yapmak,
 • Faaliyetlerimizde temizlemek yerine kirletmemek ilkesi ile uyum içerisinde çalışmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan, karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salınımı azaltmak,
 • Yenilenebilir ve verimli enerji kullanmak,
 • Su Güvenliği kriterlerine uygun hareket etmek, kişi başı su tüketimini azaltmak, tesislerimizde düzenli su analizlerini ve rutin kontrolleri yaparak çevremize zararsız halde Atık Su hattına gönderilmesini sağlamak,
 • Tesislerimizin tüm faaliyetlerinde, Yöresel ve Yerli Ürünlere öncelik vermek, Ülkesel ve Global ekonominin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak,
 • Tüm misafirlerimize yörenin Doğal ve Kültürel Miraslarını ve Eserlerini tanıtmak,
 • Yöre Halkının yaşam kalitesine pozitif etki edecek çalışmalar yapmak ve yöresel dokuyu korumak,

Biyoçeşitliliğe Saygı

 • Çevre stratejilerimizi oluştururken ve faaliyetlerimizi tasarlarken biyoçeşitlilik ve ekosistem konularını dikkate almak
 • Tesislerimize ait karasal alanlarda Ekolojik sistemi korumak, İstilacı türleri takip ederek çevremizdeki doğal yaşamın korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

EKONOMİK

 • Çalışanlarımız arasında ‘’Eşit İş Yükü, Eşit Ücret’’ prensibini daima ön planda tutmak,
 • Daha yüksek ekonomik değer üretmek ve dağıtmak
 • Değer zincirimizde, sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi temel alarak rekabet avantajı yaratmak ve  sürdürülebilir karlılığı sağlamak
 • Tedarikçilerimizin, temel insan haklarına, fırsat eşitliğine ve iş etiği ilkelerimize uyumunu sağlamak
 • Güvenli çalışma ortamı, çalışma saatleri ve ücretlendirme de dahil olmak üzere tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışmak