story

Misafir Aydınlatma Metni

MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

HSC GRUP TUR. EMLAK TAŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (PACCO HOTEL) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı 

Otelimizde güvenli ve keyifli bir konaklama geçirmeniz, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi yasal yükümlülüğümüz olarak kolluk kuvvetlerine kimlik bildirimi yapmak amaçlarıyla ve meşru menfaatlerimiz kapsamında ad-soyad, kimlik türü, kimlik no, doğum yeri ve tarihi, adres, telefon, uyruk, imza, kimlik bilgileri (kimlik fotokopisi), görsel ve işitsel kayıtlar, e-mail, müşteri işlem, ve finansal verileriniz basılı ve elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kimlik verileriniz yasal yükümlülüğümüz olarak kimlik bildirimi yapmak amacıyla gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla kolluk kuvvetleri ile paylaşılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, başta HSC GRUP TUR. EMLAK TAŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. düzenlemeleri doğrultusunda KVKK madde 5/2’de yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhası 

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği 

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca haklarınız;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca, HSC GRUP TUR. EMLAK TAŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ’ ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna şirketimizin www.paccohotel.com adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Veri Sorumlusu: HSC GRUP TUR. EMLAK TAŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Adres: Arapsuyu Mahallesi, 605 Sokak, No:2 - Konyaaltı / ANTALYA
Tel: 0 (242) 229 50 07
Web/ mail: www.paccohotel.com / info@paccohotel.com